ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่นักศึกษาต้องตระหนัก

| นักศึกษาครูต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยในการติดต่องานกับ  ทุกหน่วยงาน ทั้งในคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อภาพลักษณ์ของครูที่ดี

| นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา รู้ และเข้าใจข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 โดยดาวน์โหลดจาก www.eqd.cmu.ac.th       

|  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น

| นักศึกษาจะลงทะเบียนในกระบวนวิชาใด ๆ ที่มีเวลาเรียนและเวลาสอบซ้ำซ้อนกันไม่ได้

| กระบวนวิชาบางกระบวนวิชา อาจกำหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อนตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และได้รับอักษรลำดับขั้น W ทั้งนี้นักศึกษาที่ถอนกระบวนวิชาหลังจากพ้นกำหนดการถอนโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W จะได้รับอักษรลำดับขั้น F

| การเลือกวิชาเลือกเสรี ต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาที่นอกเหนือจากกระบวนวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

     | การลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษาปกติ ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

     | กระบวนวิชาที่เคยได้อักษรลำดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เคยได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือ C+ ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเอกจึงจะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ำอีกได้

     | อักษรลำดับขั้น I แสดงว่านักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์  โดยนักศึกษาต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล ความจำเป็น การขออักษรลำดับขั้น I ให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มคำขอที่หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรีของคณะฯ โดยคำขอต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีป่วยต้องแนบใบรับรองแพทย์

     | การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพเมื่อมีผลการศึกษาตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  • เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติยังมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50
  • เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไปยังมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75
  • หลังจากเรียนมาแล้วสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป ยังมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75 ติดต่อกันถึงสองภาคการศึกษา
  • เมื่อได้เคยลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน และได้รับอักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น รวมทั้งอักษรลำดับขั้น S, U, CE, CP, CS, CT, CX มาแล้วถึง 3.00 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 5 ปี ยังมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 2.00

      | การย้ายสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมที่สังกัด ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาและคณบดีคณะเดิม

      | ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนหลังกำหนด บอกเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัย
จะไม่อนุมัติไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น


เอกสารดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (download)