รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

รองคณบดี

เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี

นางทรายทอง  วรรณพิศิษฐ
นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ

พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ

นางสาวศุภานัน  เครื่องคำ
นางสาวศุภานัน เครื่องคำ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวกฤษณา  ใจสุ
นางสาวกฤษณา ใจสุ

พนักงานปฏิบัติงาน